• Huishoudelijk Reglement

  Algemene bepaling

  Dit reglement is een uitwerking van wat in de statuten ter uitwerking is opgedragen en regelt verder de gang van zaken binnen de vereniging.

   

  Artikel 1

  De vereniging

  1.1 De vereniging SVO Basketball is opgericht te De Meern in 1971.

  De clubkleuren zijn zwart, wit en rood.

  De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Basketball Bond.

  De Nederlandse Basketball Bond heeft voor haar verenigingen een “Collectieve

  Aansprakelijkheidsverzekering Verenigingen” afgesloten en voor de leden een “Collectieve Ongevallen Verzekering”.

  Doelstelling:

  Basketballen op een zo hoog mogelijk niveau (1e teams leeftijdscategorien).Recreatief basketballen overige teams. Basketballen zo dicht mogelijk bij huis (in eigen gemeente) voor jongere jeugd en recreanten.

  1.2 Het logo van SVO Basketball is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van het logo voor commerciële of niet commerciële doeleinden is alleen toegestaan als er schriftelijk toestemming is van iemand van het SVO Basketball bestuur. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot maatregelen, te bepalen door het bestuur.

   

  Artikel 2

  Leden

  2.1 Leden zijn minder- en of meerderjarige personen zoals omschreven in de Wet.

  De leden zijn onderverdeeld in de volgende leeftijdsgroepen:

  Basketball’s Cool                 Jonger dan 10 jaar

  U8                                          Jonger dan 8 jaar

  U10                                        Jonger dan 10 jaar

  U12                                        Jonger dan 12 jaar

  U14                                        Jonger dan 14 jaar

  U16                                        Jonger dan 16 jaar

  U18                                        Jonger dan 18 jaar

  U20                                        Jonger dan 20 jaar

  U22                                        Jonger dan 22 jaar

  Senioren                               Vanaf 22 jaar

  Wijzigingen in de onderverdeling van leeftijdsgroepen geschiedt volgens de richtlijnen opgesteld door de NBB.

   

  Artikel 3

  Lidmaatschap

  3.1 Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij de ledenadministratie van de vereniging. Een dergelijke aanmelding dient schriftelijk te gebeuren volgens een daarvoor bestemd formulier. In geval van minderjarigheid is een medeondertekening van de wettige ouder of voogd vereist. Het bestuur beslist binnen veertien dagen over het al dan niet aannemen van het kandidaatlid

  3.2 Bij aanmelding mogen leden geen schulden bij een basketbalvereniging hebben. Nieuwe leden die in de afgelopen vijf jaar voorafgaand aan de aanmelding bij een andere basketbalvereniging hebben gespeeld dienen bij aanmelding een schuldvrijverklaring te overleggen.

  3.3 Over de toelating van buitengewone leden en donateurs beslist het bestuur.

  3.4 Ereleden en leden van verdienste worden door de ALV benoemd met tenminste 2/3 van het aantal geldige stemmen. Zij betalen geen contributie en hebben dezelfde rechten als gewone leden.

  3.5 Aanmelden bij de vereniging geschiedt via de inschrijfprocedure. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van het verenigingsjaar. Verlenging van het lidmaatschap gebeurt automatisch, tenzij er voor 1 mei wordt opgezegd.

  Opzeggen geschiedt schriftelijk of per e-mail (ledenadministarie@svo-basketball.nl) bij de ledenadministratie.

  3.6 Een lid kan geroyeerd worden in de volgende gevallen:

  • bij het niet nakomen van de bepalingen in de statuten en / of het huishoudelijk reglement, dan wel het wedstrijdreglement of andere van toepassing zijnde reglementen van de NBB of Rayon West;
  • bij wangedrag;
  • bij het schaden van belangen en / of de goede naam van de vereniging, hetzij door zekere handelingen, hetzij door nalatigheid of lijdelijk verzet;
  • Royeren vanwege wanbetaling, zie artikel 5.5, gaat automatisch. Alle andere redenen van royement of het teniet doen daarvan kan slechts geschieden op voorstel van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden, door de Algemene Leden Vergadering, met tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen. Op deze vergadering moet de betrokkene in de gelegenheid worden gesteld zijn / haar houding te motiveren.

  3.7 Leden zijn verplicht de volgende taken uit te voeren:

  • Wedstrijdspelende leden vanaf U12: jurytaken
  • Wedstrijdspelende leden vanaf U14: jurytaken en indien men geslaagd is voor Basketball Masterz, fluiten bij U12 of U10 (als tweede scheidrechter in opleiding);
  • Wedstrijdspelende leden vanaf U16: fluiten en jurytaken;
  • Recreanten: een taak per seizoenshelft.

  Daarnaast worden ouders van jeugd tot en met U14 geacht taken te doen (jury of scheidsrechter).

  Het bestuur kan besluiten hiervan af te wijken.

  Zaalwacht wordt verricht door het bestuur en vrijwilligers.

  3.8 Elk wedstrijdspelend lid dat 14 jaar is, dient binnen een jaar na aanmelding daarvoor de digitale spelregelcursus van de NBB (“Basketball Masterz”) afgerond te hebben. Dit is een eis van de NBB om aan de competitie te mogen deelnemen.

  De vereniging geeft desgevraagd ondersteuning bij het volgen van de spelregelcursus.

  3.9 Elk wedstrijdspelend lid dient in het seizoen dat men 14 jaar wordt of het daarop volgende seizoen het basketbal scheidsrechter 2 diploma (BS2) te halen. Als men ouder is dan 18 jaar op het moment dat men wedstrijdspelend lid wordt, dan dient men het basketbal scheidsrechter 2 diploma (BS2) te halen in het seizoen dat men lid wordt of het daarop volgende seizoen.

  In elk seizoen na het verstrijken van die twee seizoenen zal een boete

  worden opgelegd. Het bedrag wordt in een ALV vastgesteld. In het seizoen dat men alsnog het basketball scheidsrechter 2 diploma (BS2) haalt, wordt de boete van dat seizoen gerestitueerd.

  Onder bepaalde omstandigheden kan er door het bestuur vrijstelling worden gegeven voor het halen van het basketbal scheidsrechter 2 diploma (BS2). Dit is ter beoordeling van het bestuur.

  De vereniging heeft de verplichting minimaal een keer per seizoen een basketball scheidsrechter BS2 cursus te organiseren.

  3.10 Leden of vrijwilligers die die werken met jeugd jonger dan 18 jaar dienen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te hebben. Een kopie van de VOG dient naar de secretaris (secretaris@svo-basketball.nl) te worden gestuurd.

  Indien er kosten zijn voor de VOG kunnen deze worden gedeclareerd bij SVO Basketball. De geldigheid van de VOG bij SVO Basketball is vijf jaar.

  3.11 SVO Basketball stelt tenminste één externe (buiten de vereniging/ geen lid vereniging)) vertrouwenspersoon aan. De vertrouwenspersoon werkt conform het functieprofiel en protocol van de NOC NSF (https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/vertrouwenscontactpersoon ). Dit functieprofiel en protocol worden eenmalig in de ALV van SVO Basketball vastgesteld. Bij wijzigingen (door NOC NSF) van dit profiel en protocol worden deze in de eerstvolgende ALV van SVO Basketball vastgesteld.

  3.12 SVO Basketball draagt er zorg voor dat naam en contactgegevens van de vertrouwenspersoon kenbaar wordt gemaakt aan haar leden. Daarnaast wordt dit  op de website van SVO Basketball weergegeven. In een bericht aan leden en op de website wordt ook uitleg gegeven van de reden en het belang van het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon.

   

  Artikel 4

  Tenues

  4.1 Voor wedstrijdspelende leden geldt dat hen een tenue ter beschikking wordt gesteld door SVO Basketball. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

  4.2 Deze wedstrijdspelende leden moeten in het door de vereniging ter beschikking gestelde tenue spelen.

  Deze kleding is uitdrukkelijk bedoeld voor de te spelen wedstrijden en niet voor de trainingen of privé gebruik.

  Na afloop van een wedstrijd heeft de speler/speelster de plicht om wedstrijdshirt en wedstrijdshort in de teamtas te stoppen (verantwoordelijkheid van de speler/speelster).

  4.3 Het is niet toegestaan om de ter beschikking gestelde kleding mee naar huis te nemen of te gebruiken tijdens het spelen van een andere wedstrijd (bijvoorbeeld als de speler/speelster bankspeler is bij een ander team).

  4.4 Bij zoekraken van de kleding moet er een melding gedaan worden bij de teammanager met vermelding welk kledingstuk en welke maat er zoek geraakt is. De teammanager geeft dit door aan de materiaalbeheerder van SVO Basketball.

  4.5 Een ieder is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan.

  Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding worden kosten in rekening gebracht. Beoordeling van beschadiging en vaststelling van de hoogte van de gerelateerde kosten worden door het bestuur gedaan.

  4.6 Vanaf het moment dat een speler het tenue krijgt uitgereikt dan wel uit de teamtas haalt tot het moment dat het tenue weer in de teamtas wordt gestopt is de speler verantwoordelijk. De teamtas met inhoud is de verantwoordelijkheid van diegene die op dat moment volgens een door de teammanager of trainer/coach op te stellen wasschema aan de beurt is om de tenues te wassen.

   

  Artikel 5

  Contributie

  5.1 Leden zijn verplicht de voor hen vastgestelde contributie op de vervaldag te voldoen. De contributie wordt vastgesteld per leeftijdscategorie / lidsoort tijdens de Algemene Leden Vergadering.

  5.2 In uitzonderlijke gevallen mogen leden het bestuur vragen de contributie, toeslagen gespreid te betalen. Een verzoek voorzien van te betalen bedragen en uiterste betaaldagen dient schriftelijk of per e-mail (penningmeester@svo-basketball.nl) gedaan te worden aan de penningmeester.

  Bij een betalingsregeling dient het totale bedrag altijd binnen 120 dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Het minimumbedrag van een termijn wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.

  5.3 Achterstallige of vooruitbetaalde contributie zal door de penningmeester evenredig berekend, geïnd of gerestitueerd dienen te worden. Achterstallige contributie bij beëindiging van het lidmaatschap door overlijden komt ten laste van de vereniging.

  5.4  Wanneer men het lidmaatschap aangaat voor 31 oktober dan is men de contributie over het gehele seizoen verschuldigd. Als men het lidmaatschap aangaat na 1 november, dan geldt een gestaffelde contributie, volgens de richtlijnen van het bestuur.

  5.5 Indien niet voor de vervaldatum betaald is, dan wordt het desbetreffende lid door de penningmeester hier eenmaal aan herinnerd. Indien na deze herinnering na de nieuwe vervaldatum nog steeds niet is betaald, dan wordt het desbetreffende lid geschorst voor trainingen en het spelen van wedstrijden totdat de contributie is betaald. De volgende kosten zijn daarbij voor rekening van het niet-betalende lid:

  • Rente vanaf de vervaldatum gelijk aan de wettelijke rente met een minimum van 1% per maand.
  • Alle kosten die de vereniging moet maken om de vordering te incasseren.

  Indien bij de eerstvolgende ALV de contributie nog steeds niet voldaan is, wordt het lid automatisch geroyeerd. Bij royement wordt in dat geval geen schuldvrijverklaring verstrekt.

  5.6 In uitzonderlijk gevallen, zoals bijvoorbeeld langdurige blessures of verhuizing buiten de regio, kan er een schriftelijk verzoek of per e-mail (penningmeester@svo-basketball.nl) tot restitutie van contributie bij het bestuur ingediend worden. Het bestuur zal het al dan niet honoreren van deze restitutie aan het desbetreffende lid met opgaaf van reden mee delen na de eerstvolgende bestuursvergadering.

   

  Artikel 6

  Donateurs / Sponsors

  6.1 Donateurs / Sponsors zijn personen en / of bedrijven die de vereniging in geld en / of natura steunen, met het oogmerk reclame en / of publiciteit te verwerven. De donatie kan per verenigingsjaar of per bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld toernooi) verstrekt worden. In overleg met bedoelde personen en / of bedrijven regelt het bestuur van de vereniging de hoogte van de donatie en de hoedanigheid van de vereiste reclame en / of publiciteit. Het bestuur beslist binnen veertien dagen over het al dan niet aannemen van donateurs dan wel sponsors.

   

  Artikel 7

  Financiële grondbeginselen

  7.1 Om de doelstellingen van SVO Basketball – basketballen op een zo hoog mogelijk niveau (1e teams per leeftijdscategorie) en recreatief basketballen overige teams – te bereiken is een goede financiële basis noodzakelijk. Die financiële basis wordt gevormd door een solide begroting, een verantwoord bestedingspatroon van de inkomsten en een verstandig uitgavenpatroon. De inkomsten van de vereniging bestaan uit de contributieopbrengsten en mogelijke andere inkomsten uit sponsoring, advertenties en fondsenwerving.

  7.2 De vereniging heeft de doelstelling financieel gezond te zijn. Gestreefd wordt naar een eigen vermogen dat gelijk is aan de jaarlijkse zaalhuur. In beginsel zullen elk jaar de opbrengsten en de kosten in evenwicht moeten zijn. Positieve of negatieve seizoensresultaten zullen in opvolgende seizoenen gecompenseerd moeten worden totdat het eigen vermogen aansluit op de jaarlijkse zaalhuur.

  Het bestuur heeft voor het maken van de seizoensbegroting het volgende basisprincipe: alle basis-gerelateerde basketballuitgaven (zaalhuur, bondsafdracht, cursussen en materialen) zullen worden betaald uit de contributies van de leden.

  7.3 Voor de basis-gerelateerde uitgaven wordt de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • 1e teams leeftijdscategorie spelend in 1e of 2e klasse afdeling;
  • Kosten met betrekking opleiding tot basketball scheidsrechters 2 of 3;
  • 1 keer trainen (eerste teams altijd 2 keer) en training van minimaal 1,5 uur per keer.

  7.4 Daarnaast streeft het bestuur ernaar om de contributies van de leden op een (acceptabel) niveau te houden om de basketbalsport voor iedereen bereikbaar te laten zijn. Hiervoor kunnen mogelijk andere inkomstenbronnen dan contributies gebruikt worden, indien deze beschikbaar zijn.

  7.5 Het spelen van teams op een prestatief hoger niveau en in hogere competities van de NBB brengt extra kosten met zich mee, zoals mogelijk extra trainingen, betaalde trainers, enzovoort. De contributie kan hierin onvoldoende mee

  groeien. Indien dit het geval is, dan zal nauwkeurig bekeken moeten worden of die extra uitgaven verantwoord gefinancierd kunnen worden.

   

  Artikel 8

  Bestuur

  8.1 Bij periodiek aftreden en herkiesbaar stellen geeft het bestuur tenminste tien dagen van tevoren daarvan schriftelijk kennis aan de leden en geeft daarbij de termijn aan welke tenminste zeven dagen dient te zijn waarbinnen de leden bij het bestuur tegenkandidaten kunnen stellen. Een dergelijke kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat. Ook de leden van het bestuur kunnen een kandidaat stellen.

  8.2 Indien voor een bestuursfunctie slechts een kandidaat is gesteld, wordt deze geacht na goedkeuring tijdens de ALV te zijn gekozen. Zijn er meerdere kandidaten dan vindt stemming plaats.

  8.3 Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter zulks nodig acht, dan wel tenminste drie leden van het bestuur zulks wensen. Een bestuursvergadering is rechtsgeldig als tenminste de helft van het bestuur aanwezig is.

  8.4 Leden hebben het recht bij de eerstvolgende bestuursvergadering met het bestuur van gedachten te wisselen over zaken betreffende de vereniging, mits zij dit zeven dagen ervoor met de secretaris overlegd hebben.

   

  Artikel 9

  Commissies

  9.1 Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen / op te heffen ter uitvoering van bepaalde onderdelen van haar taak. Het bestuur is bevoegd hierbij voorwaarden te stellen en richtlijnen te geven, welke door de commissieleden in acht genomen dienen te worden.

  In ieder geval worden ingesteld:

  • Technische Commissie

  Te denken valt verder nog aan wedstrijd-, fondsenwerving en sponsor-, scheidsrechters-, activiteiten- en materiaalcommissie.

  9.2 De leden van een dergelijke commissie worden benoemd door het bestuur uit gewone en / of buitengewone leden. Ieder lid kan zich ook kandidaat stellen voor een functie in een commissie.

   

  Artikel 10

  Algemene ledenvergadering

  10.1 De Algemene Leden Vergadering wordt minimaal twee maal per seizoen gehouden.

  10.2 De aankondiging voor de Algemene Leden Vergadering, welke tenminste dient te bevatten: datum, plaats en tijdstip van aanvang, wordt door het bestuur minimaal veertien dagen van te voren verzonden. Tenminste tien dagen voor aanvang van de vergadering wordt de leden een agenda met de daarbij behorende bijlagen ter beschikking gesteld.

  10.3 Voorstellen voor een Algemene Leden Vergadering zullen, voor zover het geen voordrachten betreffen voor een functie in het bestuur of een commissie van de vereniging, slechts in behandeling worden genomen, indien deze uiterlijk een week voor de ALV schriftelijk of per e-mail (secretaris@svo-basketball.nl) bij het bestuur zijn ingediend.

  10.4 Voorstellen die een voordracht betreffen voor een functie in een commissie van de vereniging kunnen tot het moment van stemmen plaats vinden; zulke voorstellen zijn echter alleen geldig indien de voorgedragene(n) bereid is (zijn) een eventuele verkiezing te aanvaarden.

  10.5 Tijdens de Algemene Leden Vergadering hebben alle leden het recht van motie en amendement betreffende het in behandeling zijnde punt.

  10.6 Elk stemgerechtigd lid heeft het recht besluiten te verkrijgen door de ledenvergadering te laten stemmen over het door hem of haar duidelijk geformuleerde en naar voren gebrachte voorstel. Alvorens tot stemmen over te gaan zal de voorzitter de motie aan de vergadering ter discussie stellen.

   

  Artikel 11

  Kostenvergoeding

  11.1 Aan leden kan, volgens het bestuur daartoe gestelde regels, een vergoeding voor gemaakte kosten of verleende diensten gegeven worden.

   

  Artikel 12

  Boetebepalingen

  12.1 Er kan een boete opgelegd aan een lid of zijn geregistreerde vervanger voor het niet uitvoeren van een, aan een lid door het bestuur toebedeelde, taak als jureren of fluiten. Het bedrag wordt in een ALV vastgesteld.

  De boete wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan het betreffende lid.

  De boete dient binnen twee weken betaald te zijn.

  Leden krijgen de mogelijkheid zich binnen twee weken schriftelijk bij het bestuur te verweren.

  Bij niet betalen binnen twee weken volgt onmiddellijke schorsing tot de boete betaald is.

  Wanneer een lid, of zijn vervanger, voor de tweede keer in een seizoen niet aanwezig is bij een door het bestuur toebedeelde taak zal het lid een brief of e-mail toegestuurd krijgen waarin staat dat er naast de boete ook een schorsing is opgelegd voor een training en een wedstrijd. Deze schorsing wordt geëffectueerd in de derde week volgend op versturen van deze brief, tenzij na verweer het bestuur anders besluit. De boete dient binnen twee weken betaald te zijn. Bij niet betalen, wordt de schorsing verlengd totdat de betaling heeft plaatsgevonden.

  12.2 Het bestuur kan besluiten de boetes opgelegd door de NBB of Rayon West te verhalen op spelers en / of teams.

  12.3 De kosten van een strafzaak (bijvoorbeeld D-fout) kunnen worden doorberekend.

   

  Artikel 13

  Slotbepaling

  13.1 In zaken welke niet zijn geregeld in het Huishoudelijk Reglement of in de Statuten beslist het bestuur.

  13.2 Tot wijzigingen van dit reglement kan alleen worden besloten in een mede daartoe belegde Algemene Leden Vergadering met tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.

  13.3. Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

  Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering van 30 mei 2017