Huishoudelijk Reglement SVO Basketball

Beste SVO-ers,

In de Algemene Ledenvergadering van mei 2017 is het Huishoudelijk Regelement van SVO vastgesteld. In dit reglement worden een aantal zaken vastgelegd. Aan alle leden, ouders, trainers en coaches het verzoek om dit regelement goed door te lezen.

De belangrijkste zaken worden hieronder kort genoemd:

Taken

  1. Leden zijn verplicht de volgende taken uit te voeren:
  • Wedstrijdspelende leden vanaf U12: jurytaken
  • Wedstrijdspelende leden vanaf U14: jurytaken en indien men geslaagd is voor Basketball Masterz, fluiten bij U12 of U10 (als tweede scheidrechter in opleiding);
  • Wedstrijdspelende leden vanaf U16: fluiten en jurytaken;
  • Recreanten: een taak per seizoenshelft.

Daarnaast worden ouders van jeugd tot en met U14 geacht taken te doen (jury of scheidsrechter).

Er kan een boete opgelegd aan een lid of zijn geregistreerde vervanger voor het niet uitvoeren van een, aan een lid door het bestuur toebedeelde, taak als jureren of fluiten. Het bedrag wordt in een ALV vastgesteld.

Verklaring Omtrent Gedrag

  1. Leden of vrijwilligers die die werken met jeugd jonger dan 18 jaar dienen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te hebben. Een kopie van de VOG dient naar de secretaris ([email protected]) te worden gestuurd.

Indien er kosten zijn voor de VOG kunnen deze worden gedeclareerd bij SVO Basketball. De geldigheid van de VOG bij SVO Basketball is vijf jaar.

Vertrouwenspersoon

  1. SVO Basketball stelt tenminste één externe (buiten de vereniging/ geen lid vereniging)) vertrouwenspersoon aan. De vertrouwenspersoon werkt conform het functieprofiel en protocol van de NOC NSF (https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/vertrouwenscontactpersoon ). Dit functieprofiel en protocol worden eenmalig in de ALV van SVO Basketball vastgesteld. Bij wijzigingen (door NOC NSF) van dit profiel en protocol worden deze in de eerstvolgende ALV van SVO Basketball vastgesteld.

Tenues

  1. Voor wedstrijdspelende leden geldt dat hen een tenue ter beschikking wordt gesteld door SVO Basketball. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
  2. Vanaf het moment dat een speler het tenue krijgt uitgereikt dan wel uit de teamtas haalt tot het moment dat het tenue weer in de teamtas wordt gestopt is de speler verantwoordelijk. De teamtas met inhoud is de verantwoordelijkheid van diegene die op dat moment volgens een door de teammanager of trainer/coach op te stellen wasschema aan de beurt is om de tenues te wassen.

Financiële grondbeginselen

  1. De vereniging heeft de doelstelling financieel gezond te zijn. Gestreefd wordt naar een eigen vermogen dat gelijk is aan de jaarlijkse zaalhuur. In beginsel zullen elk jaar de opbrengsten en de kosten in evenwicht moeten zijn. Positieve of negatieve seizoensresultaten zullen in opvolgende seizoenen gecompenseerd moeten worden totdat het eigen vermogen aansluit op de jaarlijkse zaalhuur.

Het bestuur heeft voor het maken van de seizoensbegroting het volgende basisprincipe: alle basis-gerelateerde basketballuitgaven (zaalhuur, bondsafdracht, cursussen en materialen) zullen worden betaald uit de contributies van de leden.

Huishoudelijk-Reglement-SVO-Basketball-1.pdf (277 downloads)

Laat een reactie achter!

avatar
  Subscribe  
Notify of