Algemene Voorwaarden

Een seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Voorwaarden lidmaatschap

 • Aanmelden geschiedt middels het inschrijfformulier. Op dit formulier dienen alle gevraagde gegevens te worden ingevuld.
 • Recreantlidmaatschap is, afgezien van het Instroomteam bij de jeugd en het Heren en Damesrecreantenteam, in beginsel van tijdelijke aard. Alle overige teams spelen competitie. Een recreantenlidmaatschap wordt dan ook na maximaal een half jaar omgezet in een lidmaatschap als spelend lid. Wordt eerder begonnen met competitie spelen, dan wordt vanzelfsprekend per die datum het lidmaatschap omgezet.
 • Indien er in de 5 seizoenen voorafgaand aan deze inschrijving elders een lidmaatschap heeft bestaan, dan dient door het nieuwe lid een schuldvrijverklaring te worden geleverd. Indien het nieuwe lid niet schuld vrij is en toch deelneemt aan wedstrijden dan zal het Rayon een boete (momenteel € 200,00) opleggen, dit wordt doorbelast aan het betreffend lid.
 • In bijzondere gevallen kan schriftelijk aan het bestuur om afwijkende regeling worden verzocht. Dit verzoek zal in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken worden. Een bindend besluit zal aan het lid medegedeeld worden.
 • Kan een incasso om enige reden niet uitgevoerd worden dan wordt deze na een maand opnieuw uitgevoerd. Dit wordt gezien als een betalingsherinnering. Per betalingsherinnering wordt € 2,50 voor administratiekosten in rekening gebracht. Leidt dit niet binnen door het bestuur redelijk bevonden termijn tot betaling, kan overgegaan worden tot inschakeling van een incassobureau of anderszins tot maatregelen die tot betaling moeten leiden. Kosten hiervan worden geheel doorbelast aan het betreffend (oud-)lid.
 • Bij het in gebreke blijven van de contributiebetaling wordt de spelerskaart ingenomen totdat betaling heeft plaatsgevonden. De speler wordt geschorst voor trainingen en wedstrijden.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per E-mail te worden gedaan bij de ledenadministratie. Hiermee wordt tevens de machtiging tot automatische incasso stopgezet.
 • Afmeldingen dienen uiterlijk op 1 mei bij de ledenadministratie binnen te zijn. Bij afmeldingen tussen 1 mei en 1 september wordt 35% van de jaarcontributie in rekening gebracht, daarna het volledige bedrag.
 • Opzegging van het lidmaatschap leidt dus niet tot restitutie van de betaalde contributie, danwel kwijtschelding van verschuldigde contributie.
 • Bondsboetes worden 1x per kwartaal achteraf doorberekend aan het veroorzakende lid en/of team, met een opslag van € 2,50 voor administratiekosten per overzicht. Teamboetes worden aan de trainer/coach uitgereikt, deze verzorgt de verdere afwikkeling.
 • Gemotiveerd schriftelijk bezwaar tegen de geheven boete(s) is mogelijk binnen 14 dagen bij het bestuur. Het bestuur neemt op de eerstvolgende vergadering hierover een beslissing, welke bindend is.
 • SVO leden van 12 jaar en ouder die wedstrijden spelen, krijgen jury en scheidsrechterstaken toegewezen. De leden zijn verplicht deze te vervullen. Bij de jongere leden wordt verwacht dat ouders taken op zich nemen.
 • Jeugdleden zijn verplicht een scheidsrechterscursus  BS2 te behalen in het seizoen dat ze 15 jaar worden.
 • Met ingang van 1 juli 2013 is elke speler van een team dat uitkomt in een rayonklasse van de leeftijdscategorie U-20 en hoger in het bezit van een scheidsrechters diploma van het niveau E. De vereniging verplicht zich op jaarbasis tot het verzorgen/organiseren van minimaal twee scheidsrechters E-cursussen in de omgeving van Leidsche Rijn (straal van < 20 km van de Paperclip). Wanneer niet aan de voorwaarde wordt voldaan volgt een schorsing van 3 wedstrijden.